Yleiset vuokraehdot:

1. Varastotilan kunto ja säilytettävät tavarat:
Varastotila vuokrataan nykyisessä kunnossa ja sen kokoisena ilman sisustusta kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 200 kg/m2. Elintarvikkeiden, räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden sekä nesteiden säilytys varastotilassa on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Vuokralaisen tulee noudattaa yleisiä pakkausohjeita tuholaisvahinkojen välttämiseksi. Tavaroiden säilytys muissa tiloissa kuin vuokratuissa varastoyksiköissä on kielletty. Tavaroiden lyhytaikainenkin säilytys varaston käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus toimittaa pois ja tarvittaessa hävittää varastoyksikön ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä on kielletty. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty.

2. Lämpö, sähkö, valo ja vakuutukset:
Lämpö ja valaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta sähkön ja veden kulutuksesta on aina sovittava vuokranantajan kanssa erikseen. Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta säilytettäville tavaroille eikä vastaa vuokralaisen säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai menetyksistä tai ole muutoinkaan vastuussa niistä. Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokralainen vastaa itse omaisuutensa vakuuttamisesta ja varaston oven lukitsemisesta riippulukolla. Mikäli vuokralainen ei ole lukinnut varastotilan ovea asianmukaisesti, vuokranantajalla on oikeus lukita ovi ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

3. Varastotila ja muutostyöt:
Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä ilman vuokranantajan erikseen antamaa kirjallista lupaa ja varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita ilman vuokranantajan nimenomaista erillistä lupaa. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Mikäli varastoyksikköä vahingoitetaan, vuokralainen on siitä vastuussa, ellei vahinkojen osoiteta johtuneen vuokranantajan tuottamuksesta tai sen vastuulle kuuluvasta rakenteellisesta viasta. Vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia kuvia, tekstejä, logoja tai muita merkkejä ei sallita. Tupakointi ja auton tyhjäkäyttö varaston tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden takia. Vuokralaisen on huolehdittava varastotilassa käyntinsä yhteydessä kulkuovien sulkeutumisesta.

4. Määräaikainen vuokrasopimus:
Vuokraus voi alkaa kesken kuukauden, jolloin veloitetaan jäljelläolevilta kuukauden päiviltä päivävuokraa ( kk-vuokra / 30 x päivien lukumäärä ). Vuokrakausi on kalenterikuukausi ja vuokrasopimus päättyy aina kuukauden viimeiseen päivään. Minimi vuokrasopimusaika on yksi ( 1 ) kuukausi. Vuokrasopimus päättyy määräaikaisessa sopimuksessa ilman irtisanomisaikaa, kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varastonsa, poistanut ovesta riippulukkonsa ja palauttanut mahdollisen ulko-oven avaimen sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Tämän jälkeen täytetään toimipisteissämme oleva "Olen tyhjentänyt varastoni" -lomake ja laitetaan se viereiseen postilaatikkoon tai toimitetaan sähköpostilla vuokranantajalle. Palautamme 2 viikon kuluessa vuokralaisen lomakkeessa ilmoittamalle pankkitilille mahdollisen vuokravakuuden ja avainpantin. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu kohdan 5. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

5. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus:
Vuokraus voi alkaa kesken kuukauden / vuokrausjakson, jolloin veloitetaan jäljelläolevilta kuukauden ja vuokrajakson päiviltä päivävuokraa ( kk-vuokra / 30 x päivien lukumäärä ). Vuokrajakso on yksi ( 1 ) kuukausi ja vuokrasopimus päättyy aina jakson viimeisen kuukauden viimeiseen päivään. Minimi vuokrasopimusaika on yksi ( 1 ) kuukausi. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu aina kuukauden kerrallaan. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi vasta kun vuokralainen on suorittanut kohdan 4. mukaiset luovutustoimenpiteet.

6. Vuokran maksu:
Vuokralainen saa avaimen/avainkoodin/kulunvalvontakorttinsa ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen sekä maksettuaan ensimmäisen vuokran, yhden kuukauden vuokraa vastaavan vuokravakuuden ja avainpantin/korttimaksun. Vuokra maksetaan kerran kuussa vuokranantajan osoittamalle tilille viimeistään kalenterikuukauden kolmantena ( 3. ) päivänä. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta:
 • irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi
 • sulkea ulko-ovien kulkuoikeudet kulunvalvontajärjestelmästä
 • periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
 • pidätys- ja realisointioikeus ilman eri tuomiota vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti
 • periä varaston aukaisumaksua kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia
 • vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoimaansa irtainta saadaan myydä tässä sopimuksessa mainituilla edellytyksillä vapaaehtoisessa huutokaupassa. Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos mm. vuokrarästien ja myynti- ja kuljetuskulujen maksamiseen. Ylimenevän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle
 • vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin
 • vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää, kun pitää sitä markkinoiden kannalta perusteltuna, muutoksesta ilmoitetaan kirjallisesti vuokralaiselle vähintään 30 päivää ennen sen voimaantuloa

 • 7. Vuokravakuus:
  Vuokravakuus ja mahdollinen avainpantti palautetaan vuokralaiselle, kun vuokralainen on täyttänyt kohdassa 4. mainitut luovutustoimenpiteet ja ehdot. Vuokranantajalla on oikeus kuitata mahdollisia avoimia saatavia yllä mainituista maksuista.

  8. Sopimuksen siirtäminen:
  Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

  9. Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus:
  Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa sekä ilmoittamaan viipymättä yhteystietojen muutoksista. Vuokralainen on lisäksi velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle kirjallisesti sen, mikäli varastoidun omaisuuden joukossa on myyntiarvoltaan tavanomaista koti-irtaimistoa arvokkaampaa omaisuutta. Vuokralainen, joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon ilmoittamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle mahdollisesti on aiheuttanut. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi purkukirje, irtosanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä virheellisten yhteystietojen takia. Mikäli vuokralaisen varastoima irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.

  10. Muut asiat:
 • vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot
 • mikäli vuokralaisella on tai syntyy luottohäiriömerkintä on vuokranantajalla oikeus periä tavanomaista suurempi vuokravakuus
 • vuokranantaja ei ole vastuussa force majeure-tilanteiden, esim. teknisen vian, aiheuttamista vahingoista tai viivästymisistä.
 • mikäli vuokralainen aiheuttaa väärän hälytyksen kiinteistössä tai säilytysalueella, on hän velvollinen korvaamaan kaikki väärästä hälytyksestä aiheutuneet kustannukset
 • epäilyttävissä tapauksissa ja esim. viranomaistilanteisiin liittyvissä tilanteissa vuokranantajalla on oikeus rajoittaa vuokralaisen kulkuoikeutta.
 • Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta • takaisin